Štatút a všeobecné zmluvné podmienky

Tento štatút a všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „Štatút“) určuje a upravuje záväzné podmienky a pravidlá projektu „Jedlo navyše“ (ďalej len „Projekt“) prezentovaného najmä prostredníctvom webovej stránky www.jedlonavyse.sk (ďalej len „Webstránka“), ktorý je neziskovou platformou určenou na podporu solidarity a pomoc a podporu ľudí v núdzi a subjektov podnikajúcich v oblasti gastronómie a pohostinstva, a to najmä v čase pandémia ochorenia COVID-19 s možnosťou zapojenia sa verejnosti, ktorú Projekt zaujme. Štatút stanovuje práva a povinnosti vo všetkých právnych vzťahoch, ktoré vzniknú medzi organizátorom Projektu – spoločnosťou Folk & Milk  Studios s.r.o. so sídlom Klemensova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 768 138, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45599/B (ďalej len „Spoločnosť a/alebo Organizátor“) a subjektmi/osobami, ktoré majú záujem, resp. sa zapoja do Projektu na strane poskytovateľa pomoci formou „jedla navyše“ (ďalej len „Jedlo navyše“), (ďalej len „Podpora“), (ďalej len „Donor/i“), ako aj na strane prijímateľa danej pomoci (ďalej len „Sprostredkovateľ/lia“) pre účely jej odovzdania konečným fyzickým osobám v núdzi (ďalej len „Beneficient/i“), (Donori a Sprostredkovatelia ďalej spolu aj len „Účastníci Projektu“).

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Organizátorom Projektu je Spoločnosť, ktorá bez nároku na akýkoľvek zisk alebo prospech Projekt organizuje, zabezpečuje jeho realizáciu a propagáciu a poskytuje informácie a potrebnú pomoc Účastníkom Projektu.
 2. Cieľom Projektu je podporovať vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi, podporovať a pomáhať ľuďom v núdzi v neľahkej životnej situácii a súčasne podporovať a pomáhať v rozvoji subjektom podnikajúcim v oblasti gastronómie a pohostinstva, a to najmä v čase pandémie ochorenia COVID-19.
 3. Projekt je organizovaný na území Slovenskej republiky. Projekt nie je časovo ohraničený a jeho trvanie závisí len od rozhodnutia Organizátora.
 4. Do Projektu sa môže zapojiť a Projekt podporiť široká verejnosť, ktorá ako zákazníci Donorov prispejú finančnou formou – zaplatením ceny Jedla navyše s účelovým určením použitia daných finančných príspevkov na financovanie zabezpečenia Podpory (ďalej len „Zákazník/ci“).

 

II. Predmet Projektu a podmienky zapojenia so do Projektu

 1. Na strane Donorov sa do Projektu môžu zapojiť akékoľvek subjekty (bez ohľadu na ich právny status a štruktúru), ktoré na základe platného živnostenského oprávnenia podnikajú na území Slovenskej republiky v oblasti gastronómie a pohostinstva, a to najmä prevádzkovania reštaurácií a jedální spoločného stravovania, kaviarní, bistier, predajných stánkov s občerstvením, poskytovania kateringových služieb a pod..
 2. Sprostredkovateľom sa môže stať akýkoľvek subjekt (bez ohľadu na jeho právny status a štruktúru), ktorý neziskovou formou pôsobí/vykonáva činnosť v oblasti charity, pomoci ľuďom v hmotnej a inej núdzi, pomoci marginalizovaným obyvateľom a pod..
 3. Benecientmi sa môžu stať výlučne len fyzické osoby, ktoré budú patriť medzi osoby, ktorým pomáha príslušný Sprostredkovateľ.
 4. Akákoľvek osoba (fyzická aj právnická), ktorá je Zákazníkom niektorého Donora, môže realizáciu Projektu finančne podporiť tým, že si u príslušného Donora zakúpi Jedlo navyše, t.j. zaplatením hodnoty príslušnej peňažnej poukážky (ďalej len „Voucher“) v Donorom určenej výške,a poskytne tak danému Donorovi finančné prostriedky, ktoré bude Donor oprávnený a povinný použiť len na zabezpečenie Podpory pre Beneficientov.
 5. Každý Donor je oprávnený samostatne sa rozhodnúť a stanoviť výšku hodnoty Voucherov, ktoré si od neho budú môcť zakúpiť jeho Zákazníci. Donor pritom môže predávať viacero druhov Voucherov (s rôznymi hodnotami).
 6. Donori sú oprávnení predávať Vouchere v:
  1. papierovej forme vo svojich prevádzkach,
  2. elektronickej forme:
  3. ako položku/súčasť ceny platenej v prevádzke Donora alebo
  4. v rámci online predaja.
 7. Donori môžu poskytovať Sprostredkovateľom Podporu niektorou z nasledujúcich foriem:
  1. priamym poskytnutím Voucherov – Donor Vouchere, ktoré si u neho zakúpili Zákazníci, v papierovej forme poskytne Sprostredkovateľovi, ktorý ich následne bezodplatne poskytne ním vybraným Beneficientom; Beneficienti, ktorí obdržia Vouchere od Sprostredkovateľa, ich môžu použiť na zaplatenie ceny jedla, nápojov a potravín určených na priamu konzumáciu v prevádzke Donora;
  2. prípravou (vo vlastnej réžii a na vlastné náklady) jedla, nápojov alebo potravín určených na priamu konzumáciu a ich odovzdaním Sprostredkovateľovi, ktorý si ich sám vyzdvihne v prevádzke Donora; Sprostredkovateľ následne bezodplatne poskytne od Donora prevzaté jedlo, nápoje a potraviny určené na priamu konzumáciu ním vybraným Beneficientom; alebo
  3. prípravou jedla, nápojov alebo potravín určených na priamu konzumáciu a ich odovzdaním Sprostredkovateľovi dovozom na dohodnuté miesto (komplexne vo vlastnej réžii a na vlastné náklady); Sprostredkovateľ následne bezodplatne poskytne Donorom doručené jedlo, nápoje a potraviny určené na priamu konzumáciu ním vybraným Beneficientom.
 8. Podpora – pripravené jedlo, nápoje a iné potraviny určené na priamo konzumáciu musia spĺňať všetky záväzné požiadavky a normy hygienickosti, bezpečnosti a (minimálne štandardnej) kvality. Predmetom Podpory nemôžu byť: alkohol a alkoholické nápoje, tabakové výrobky, výrobky obsahujúce omamné a psychotropné látky, výrobky iného ako potravinárskeho charakteru ani priame finančné plnenie (peňažný dar).
 9. Sprostredkovatelia nesmú za poskytovanie Pomoci Beneficientom požadovať ani prijímať žiadnu odplatu, iné protiplnenie ani výhodu.

 

III. Proces realizácie Projektu

 1. Úlohou Organizátora je zabezpečiť a koordinovať prípravu, realizáciu a propagáciu Projektu.
 2. Organizátor bude iniciatívne oslovovať jednotlivé subjekty/osoby pôsobiace na území Slovenskej republiky v oblasti gastronómie, pohostinstva a charitatívnej/dobročinnej činnosti s ponukou na zapojenie sa do Projektu a rovnako záujemcovia môžu z vlastnej iniciatívy kontaktovať Organizátora. Organizátor si bude vytvárať internú databázu záujemcov o zapojenie sa do Projektu na strane Donorov a Sprostredkovateľov. Na základe posúdenia charakteru a rozsahu činnosti/aktivít záujemcov Organizátor skontaktuje vhodného Donora a Sprostredkovateľa za účelom dohodnutia podmienok poskytovania Podpory. Na základe dohody Donora a Sprostredkovateľa o podmienkach realizácie Projektu, Účastníci Projektu uzavrú s Organizátorom Zmluvu o zapojení sa do Projektu (ďalej len „Zmluva“). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Štatút. Na platnosť a účinnosť od Štatútu odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Spoločnosťou a Účastníkmi Projektu sa vyžaduje ich výslovná špecifikácia v Zmluve.
 3. Uzatvorená Zmluva je zmluvným základom stanovujúcim a upravujúcim práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov Projektu ako zmluvných strán súvisiacich s ich zapojením sa do Projektu a realizáciou Projektu. Zmluvu je možné uzatvoriť (i) v písomnej forme jej osobným podpísaním zo strany oprávnených zástupcov zmluvných strán alebo (ii) na diaľku, t.j. v elektronickej forme s využitím elektronických prostriedkov ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Podmienkou platného uzatvorenia Zmluvy je, aby sa zmluvné strany riadne oboznámili s aktuálnym znením Štatútu a potvrdili, že Štatút akceptujú a zaväzujú sa ním pri zapojení a realizácii Projektu riadiť a dodržiavať ho (vrátane prípadných úprav Štatútu).
 4. Zmluva bude obsahovať dohodu zmluvných strán o:
  1. konkrétnej forme poskytovanej Podpory,
  2. mieste poskytovania/doručovania Podpory,
  3. počiatočnom druhu a hodnote Voucherov predávaných Donorom Zákazníkom (tieto môžu byť následne na základe rozhodnutia Donora upravované/rozširované),
  4. dobe platnosti Voucherov,
  5. predpokladanom období trvania realizácie Projektu (doba určitá alebo neurčitá),
  6. kontaktných osobách zmluvných strán,
  7. prípadných iných špecifických podmienkach realizácie Projektu osobitne/výslovne dohodnutých Účastníkmi  Projektu.
 5. Počas realizácie Projektu v zmysle uzatvorenej Zmluvy bude Organizátor Účastníkom Projektu poskytovať poradensko-konzultačné služby, bude vykonávať kontrolu správnej a efektívnej spolupráce medzi Účastníkmi Projektu a poskytovaní Podpory a poskytovať Účastníkom Projektu pomoc pri riešení prípadných nedostatkov, nezrovnalostí alebo problémov, ktoré prípadne vzniknú pri realizácii Projektu/poskytovaní Podpory alebo komunikácii na Projekte participujúcich/zainteresovaných osôb.
 6. Organizátor bude o Projekte informovať verejnosť a Projekt propagovať prostredníctvom Webstránky a internetových sociálnych sietí. V rámci tejto prezentácie bude uvádzať identifikáciu Účastníkov Projektu. Organizátor bude súčasne detailnejšie informovať o ním vybraných prípadoch poskytovania Podpory, a to v sekcii „Príbeh Jedla navyše“; výber príbehu a konkrétneho Beneficienta, ktorý bude hlavnou postavou príbehu, bude na slobodnom rozhodnutí Organizátora.

 

IV. Práva a povinnosti Účastníkov Projektu a Spoločnosti/Organizátora

 1. Účastníci Projektu a Organizátor uzatvorením Zmluvy a akceptáciou Štatútu vyjadrujú svoj súhlas s tým, že komunikácia medzi nimi a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia so zapojením sa a realizáciou Projektu alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a telekomunikačných prostriedkov.
 2. Pri realizácii Projektu sú Účastníci Projektu povinní dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretích osôb, ktorých tovary alebo služby priamo alebo nepriamo súvisia alebo sú nevyhnutné pre realizáciu Projektu/poskytovanie Podpory.
 3. Účastníci Projektu sú povinní plniť zmluvné podmienky podľa Zmluvy a/alebo Štatútu vo vlastnej réžii a na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas, konať a postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou a na požadovanej profesionálnej úrovni, rešpektujúc všeobecne záväzné právne predpisy, pravidlá morálky, dobrých mravov a poctivej obchodnej praxe a s využitím prostriedkov, zariadení a materiálneho zabezpečenia, podľa dohody Účastníkov Projektu a Organizátora.
 4. Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať realizáciu Projektu, plnenie predmetu Zmluvy a/alebo Štatútu, pričom Účastníci Projektu na požiadanie oboznámia Organizátora so stavom realizovania Projektu, plnenia predmetu Zmluvy a Štatútu V prípade, ak Organizátor pri kontrole zistí nedostatky/pochybenia realizovania Projektu a plnení a/alebo vznesie pripomienky a/alebo požiadavky na nápravu realizovania Projektu, plnenia predmetu Zmluvy a Štatútu, sú Účastníci Projektu Organizátorom dôvodne vznesené a Účastníkom Projektu oznámené nedostatky a vady realizácie Projektu odstrániť, resp. vykonať nápravu bezodkladne, najneskôr do troch (3) dní odo dňa prijatia oznámenia/výzvy Organizátora.
 5. Účastníci Projektu sú povinní plniť zmluvné podmienky podľa Zmluvy a Štatútu tak, aby ich plnenie, resp. jeho výsledky neobsahovali žiadne skutočnosti, ktoré neoprávnene zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov iných alebo by mohli byť v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi, alebo by mohli byť považované za neslušné alebo pohoršujúce (t.j. urážať ľudskú rasu alebo etnikum, náboženské alebo politické cítenie, propagujúce a/alebo podporujúce akúkoľvek diskrimináciu) alebo ktoré by mohli poškodiť dobré meno alebo povesť Spoločnosti, Projektu a/alebo ostatných subjektov/osôb zainteresovaných do Projektu.
 6. Účastníci Projektu nie sú oprávnení akýmkoľvek spôsobom konať v mene a na účet Spoločnosti, Spoločnosť zaväzovať, robiť prehlásenia, vykonávať právne úkony a činnosti, ktoré nesúvisia s realizáciou Projektu a plnením Zmluvy a/alebo Štatútu žiadnym spôsobom ovplyvňovať alebo zasahovať do statusu Spoločnosti ako podnikateľa, ani nie sú v žiadnom prípade oprávnení používať obchodné meno Spoločnosti ani jej klientov, resp. tretích osôb, s ktorými Spoločnosť spolupracuje, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Akékoľvek porušenie zákazu podľa predchádzajúcej vety zo strany Účastníkov Projektu sa považuje za závažné porušenie Zmluvy a/alebo Štatútu oprávňujúce Spoločnosť od Zmluvy odstúpiť
 7. Účastníci Projektu sa zaväzujú oznamovať Organizátorovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov zadaných pri uzatvorení Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia práv a povinností zo Zmluvy a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy zo strany Účastníkov Projektu oprávňujúce Spoločnosť od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak v dôsledku takéhoto porušenia povinnosti Účastníkov Projektu bude spôsobená akákoľvek škoda, nesie za ňu plnú zodpovednosť príslušný Účastník Projektu a je povinný v celom rozsahu ju nahradiť.
 8. Účastníci Projektu a Organizátor sú povinní pri realizácii Projektu dodržiavať Zmluvu a Štatút, ako aj ostatné všeobecne záväzné predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky.
 9. Účastníci Projektu sú pri realizácii Projektu povinní rešpektovať práva a oprávnené záujmy Spoločnosti, ako aj iných fyzických a právnických osôb zainteresovaných do zabezpečovania realizácie a propagácie Projektu.
 10. Účastníci Projektu sa zaväzujú, že Projekt ani poskytovanie Podpory žiadnym spôsobom nezneužijú a na ich základe nebudú získavať žiadne neoprávnené plnenia a/alebo výhody. Akékoľvek porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety zo strany Účastníkov Projektu sa považuje za závažné porušenie Zmluvy a/alebo Štatútu oprávňujúce Spoločnosť od Zmluvy odstúpiť
 11. Účastníci Projektu sú povinní zabezpečiť, aby v prípade zistenia zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Projektu/poskytovanej Podpory boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne predpisy alebo zmluvné dojednania medzi nimi a Organizátorom a taktiež bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a zásahov do oprávnených záujmov Spoločnosti alebo inej zainteresovanej osoby; tým nie je dotknutá zodpovednosť Účastníkov Projektu za škodu spôsobenú Spoločnosti.
 12. Účastníci Projektu sú oprávnení po dohode s Organizátorom vhodnou formou informovať verejnosť o Projekte a ich zapojení sa do Projektu prostredníctvom nimi používaných mediálnych kanálov s podmienkou zachovania a nepoškodzovania dobrého mena a povesti Spoločnosti, Projektu a/alebo iných Účastníkov Projektu.

 

V. Osobitné práva a povinnosti Spoločnosti/Organizátora

 1. Spoločnosť/Organizátor si vyhradzuje právo:
  1. v prípade potreby dočasne prerušiť realizáciu Projektu v celom rozsahu alebo len čiastočne,
  2. kedykoľvek vykonať organizačné a technické opatrenia potrebné na zabezpečenie správnej a efektívnej realizácie Projektu/poskytovania Podpory, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia,
  3. vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy, Štatútu a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 2. Organizátor nie je povinný žiadnym spôsobom substituovať plnenie povinností Účastníkov Projektu vyplývajúcich im zo Zmluvy, Štatútu a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Spoločnosť negarantuje nepretržitú funkčnosť Webstránky, a ani jej bezchybnú prevádzku. Organizátor má zároveň právo v odôvodnených prípadoch na nevyhnutnú dobu bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu prerušiť funkčnosť Webstránky. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla byť spôsobená v dôsledku používania, nefunkčnosti a/alebo chybovosti Webstránky alebo opatreniami Organizátora podľa predchádzajúcej vety alebo z iných prevádzkových dôvodov.
 4. Účastníci Projektu akceptáciou Štatútu berú na vedomie, že niektoré časti Webstránky a/alebo iných verejnosti určených prezentácií Projektu sú založené na podkladoch a dátach, ktoré nadobúda Spoločnosť od tretích osôb a ktoré sa stávajú v dôsledku ich spracovania Spoločnosťou súčasťou propagácie Projektu.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na budúce zmeny Štatútu oproti aktuálne platnému zneniu. Spoločnosť je oprávnená upravovať Štatút v primeranom rozsahu, a to najmä v prípade:
  1. zmeny právnej regulácie v príslušnej oblasti podnikania alebo činnosti verejnoprospešných/neziskových subjektov, ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva alebo inej legislatívy majúcej vplyv na realizáciu Projektu a/alebo právne vzťahy medzi Spoločnosťou, Účastníkmi Projektu a inými zainteresovanými tretími osobami,
  2. rozvoja a modifikácie Projektu.
 6. Spoločnosť nie je povinná oznamovať individuálne Účastníkom Projektu alebo tretím osobám zmeny Štatútu. Aktuálne platné znenie Štatútu je vždy verejne prístupné na Webstránke.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo a je oprávnená samostatne rozhodnúť o vylúčení Donora alebo Sprostredkovateľa a od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak si príslušný Donor a/alebo Sprostredkovateľ nebude riadne a včas plniť si jeho a povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo Štatútu, porušovať ich alebo ich obchádzať a Spoločnosť bude jeho konanie alebo opomenutie konania považovať za závažné porušenie Zmluvy a Štatútu, a to najmä v prípadoch porušenia princípu bezodplatnosti Projektu, poskytovania Podpory nespĺňajúcej stanovené kritériá, poškodzovania dobrého mena Spoločnosti, Projektu a/alebo ostatných subjektov/osôb zainteresovaných do Projektu.

 

VI. Zodpovednosť Účastníkov Projektu

 1. Spoločnosť upozorňuje Účastníkov Projektu, že ako samostatné subjekty zodpovedajú za ochranu osobných a iných dôverných informácií, ktoré budú nimi používané a/alebo poskytované v súvislosti so zapojením sa a realizáciu Projektu. Akúkoľvek zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich im z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zmysle Nariadenia GDPR majú výlučne len Účastníci Projektu.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu ujmu Účastníkov Projektu, Beneficientov, Zákazníkov a/alebo iných tretích osôb spôsobenú s konaním alebo opomenutím konania odporujúcim/nekorešpondujúcim s účelom Projektu, nedodržaním Zmluvy, Štatútu alebo prevádzkových/technických odporúčaní Organizátora.
 3. Ak si uplatní akákoľvek tretia strana voči Spoločnosti akýkoľvek nárok súvisiaci s nedodržaním povinností Účastníkov Projektu vyplývajúcich im zo Zmluvy a Štatútu, zaväzujú sa Účastníci Projektu viesť mimosúdne rokovania s treťou stranou a brániť Spoločnosť v prípadných súdnych, rozhodcovských či iných konaniach, to všetko na svoje náklady, a zaplatiť Spoločnosti prípadnú škodu. Za škodu sa v tomto prípade považuje aj akékoľvek peňažné plnenie, ktoré bude Spoločnosť povinná zaplatiť tretej strane na základe súdneho či iného rozhodnutia.

 

VII. Autorské práva, dôverné a citlivé informácie

 1. V prípade, ak v rámci alebo v súvislosti s realizáciu a propagáciou Projektu bude vytvorené akékoľvek autorskoprávne chránené dielo (ďalej len „Autorsky chránený predmet“), platí, že autorom dotknutého Autorsky chráneného predmetu a originálnym majiteľom majetkových práv k nemu je Organizátor, t.j. Organizátor je výlučne oprávnený používať daný Autorsky chránený predmet na akékoľvek účely bez akéhokoľvek obmedzenia (vecného, územného, časového ani obmedzenia spôsobu použitia) a udeliť súhlas na jeho použitie inej osobe.
 2. Účastníci Projektu a Spoločnosť sa zaväzujú zachovávať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti so Zmluvou a Štatútom a/alebo plnením ich predmetu a ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle ich majiteľa utajené a nie sú verejne známymi, resp. ich majiteľ zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje ich utajenie. Účastníci Projektu a Spoločnosť nie sú oprávnené tieto dôverné informácie poskytnúť tretej osobe, s výnimkou osôb osobitne poverených Účastníkmi Projektu a Spoločnosti, ani ich žiadnym spôsobom zverejniť. Účastníci Projektu a Spoločnosť sa zaväzujú, že žiadnu z týchto dôverných informácií nevyužijú na svoj prospech ani na prospech tretej osoby, ani ich žiadnym spôsobom nezneužijú. Na konanie v rozpore s predchádzajúcimi záväzkami Účastníkov Projektu a Spoločnosti sa v každom jednotlivom prípade vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas dotknutého subjektu.
 3. V prípade, ak Účastníci Projektu v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a Štatútu, zapojením sa do, realizáciou a propagáciou Projektu poskytnú Organizátorovi akékoľvek (textové, zvukové, vizuálne aj dátové) podklady, informácie a/alebo údaje dotýkajúce sa tretích osôb, ich práv, nárokov a/alebo oprávnených záujmov, vrátane osobných údajov a obrazových/fotografických snímok/záznamov fyzických osôb (ďalej len „Chránené informácie“), sú povinní vo vlastnej réžii, náklady a zodpovednosť zabezpečiť si predchádzajúce preukázateľné súhlasy dotknutých tretích osôb s poskytnutím príslušných Chránených informácií Organizátorovi a  udelenie príslušných súhlasov na požiadanie Organizátorovi preukázať. Účastníci Projektu nesú plnú zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené poskytnutie Chránených informácií, porušenie a/alebo neplnenie všeobecne záväzných pravidiel a zásad na ich ochranu a/alebo porušenie práv, nárokov a/alebo oprávnených záujmov dotknutých tretích osôb. V prípade porušenia povinností a záväzkov Účastníkov Projektu vyplývajúcich z tohto ustanovenia Štatútu Účastníci Projektu zodpovedajú za všetku škodu tým spôsobenú Spoločnosti a/alebo tretím osobám. 
 4. Fyzické osoby zastupujúce Účastníkov Projektu ako dotknuté osoby (ďalej len „Dotknutá/é osoba/y“) v zmysle s nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pri zaslaní údajov za účelom zapojenia sa do a realizácie Projektu potvrdia, že udeľujú Organizátorovi súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu skutočne poskytnutom, a to:
  1. súhlas pre účely organizovania a realizácie Projektu;
  2. súhlas pre reklamné a marketingové účely – oboznamovanie s aktuálnymi ponukami, aktivitami, projektmi a akciami Organizátora, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o realizovaných projektoch, aktivitách a akciách Organizátora, notifikácií a informácií;
  3. pre potreby komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou.
 5. Dotknutá osoba vyjadrí svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcom odseku Štatútu formou zakliknutia/zaškrtnutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov na Webstránke alebo podpisom Zmluvy.
 6. Organizátor Dotknutým osobám poskytne oboznámenie s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, a to formou písomného oboznámenia zverejneného na Webstránke.
 7. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa Štatútu oznámením preukázateľne doručeným Organizátorovi v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.

 

VIII. Platnosť, účinnosť a trvanie Zmluvy

 1. Ku skončeniu Zmluvy môže dôjsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. písomnou dohodou zmluvných strán,
  2. písomnou výpoveďou podľa odseku 8.3. tohto článku Štatútu, alebo
  3. písomným odstúpením podľa odseku 8.5. tohto článku Štatútu, alebo
  4. zánikom Organizátora, Sprostredkovateľa a/alebo Donora bez právneho nástupcu.
 2. Zmluvu môžu vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to formou písomnej výpovede doručenej ostatným zmluvným stranám osobne alebo doporučenou poštou kedykoľvek pri zachovaní výpovednej lehoty podľa odseku 8.4. tohto článku Štatútu. Výpoveď sa považuje za doručenú aj v tom prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je určená, neprevezme napriek tomu, že jej výpoveď bola zasielaná na poslednú známu adresu sídla. Za poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany sa považuje adresa jej sídla uvedená v Zmluve, ak zmluvná strana po jej uzavretí písomne neinformovala ostatné zmluvné strany o zmene adresy.
 3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede ostatným zmluvným stranám, ktorým je určená.
 4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou v prípadoch, ak:
  1. právo na odstúpenie zmluvnej strane priznáva Zmluva a/alebo Štatút, alebo
  2. ak ani po upozornení odstupujúcou zmluvnou stranou iná zmluvná strana neodstráni závadný stav vo svojom konaní, ktorý je v rozpore so Zmluvou a/alebo Štatútom, platnými právnymi predpismi, pravidlami poctivej obchodnej praxe alebo s dobrými mravmi.
 5. V prípade zániku Zmluvy sú Donor a Sprostredkovateľ povinní ukončiť predávanie Voucherov a poskytovanie Podpory, ako aj sebaprezentáciu ako subjektu zapojeného do Projektu, pokiaľ sa s Organizátorom nedohodnú inak.
 6. V prípade zániku Zmluvy bez ohľadu na spôsob a dôvod jej zániku zostávajú zachované majetkové autorské práva Organizátora k výstupom dovtedy vytvoreným na základe a/alebo v súvislosti s Projektom a príslušným Donorom a Sprostredkovateľom v zmysle Zmluvy a Štatútu.
 7. Okrem prípadov určených v Zmluve a/alebo Štatúte sa za závažné porušenie Zmluvy a Štatútu považuje najmä konanie ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vedie k poškodeniu záujmov, dobrého mena a/alebo povesti druhej zmluvnej strany alebo jej činnosti alebo opakované neplnenie a/alebo porušovanie povinností podľa Zmluvy a Štatútu.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Štatút, Zmluva a práva a povinnosti Účastníkov Projektu a Spoločnosti z nich vyplývajúce a priamo v nich neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.
 2. V prípade, ak niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo Štatútu budú Účastníci Projektu a Spoločnosť, ich právni nástupcovia, príslušné súdy alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Štatútu budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Štatútu zostanú aj naďalej v platnosti. Účastníci Projektu a Spoločnosť budú v danom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení Štatútu považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre Účastníkov Projektu a Spoločnosť, resp. ich právnych nástupcov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.
 3. Účastníci Projektu a Spoločnosť sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo Štatútu sa budú v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou. Pre prípad, ak by Účastníci Projektu a Spoločnosť nedospeli k zmieru, sa Účastníci Projektu a Spoločnosť dohodli, že spory vyplývajúce a/alebo súvisiace so Zmluvou a/alebo Štatútom, vrátane sporov o ich platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa ObZ, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“), a to jediným rozhodcom, ktorý bude ustanovený v zmysle § 6 ods. 3 ZoRK vybranou osobou, ktorou je Arbitrium Internationale z.z.p.o. so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava,    IČO: 45 746 737 (ďalej len „Vybraná osoba“), v lehote 10 dní odo dňa začiatku rozhodcovského konania z aktuálneho zoznamu rozhodcov. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ZoRK a ustanovení Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len „SRS“) Vybranej osoby ako zriaďovateľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 140/2015 dňa 23.07.2015, pričom funkciu predsedníctva SRS a predsedu predsedníctva SRS bude vykonávať Vybraná osoba. Účastníci Projektu a Spoločnosť sa zaväzujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre Účastníkov Projektu a Spoločnosť záväzné a konečné.
 4. Štatút je sprístupnený/zverejnený a k dispozícii na nahliadnutie na Webstránke.
 5. Toto znenie Štatútu je účinné od 01.08.2021.

 

Folk & Milk Studios s.r.o.
Organizátor